ÜÇYEL Enerji, elektrik ve ısı amaçlı küçük ve büyük ölçekli güneş fotovoltaik (PV) ve güneş termal (CSP) projelerinin kaynak değerlendirme ve yer seçimi, tesis tasarımı, enerji üretimi analizi, uygulama projeleri, kurulumu ve işletme konularında teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilir:

 • Kaynak değerlendirme ve saha seçimi
 • Önfizibilite çalışması
 • Sistem tasarımı
 • Enerji üretimi hesaplama
 • Uygulama ve planlama
 • Fizibilite çalışması
 • Kurulum ve denetleme
 • Devreye alma
 • Değerleme çalışmaları
 • Teknik danışmanlık
 • Lisans başvuru dosyası hazırlama
 • Lisanssız üretim için dosya hazırlama
 • PV teknoloji temini

1. Ön Fizibilite Çalışması:

 • Güneş kaynak değerlendirmesi işlemleri
 • Teknik, çevresel ve planlama kısıtları ve haritalama işlemleri
 • Teknoloji seçimi ve yerleşim tasarımı
 • Finansal modelleme
 • Tavsiye ve öneriler

2. Fizibilite Çalışması:

 • Saha çalışmaları
 • Güneş kaynağı ayrıntılı değerlendirme çalışmaları
 • Teknik, çevresel ve planlama kısıtlarının ayrıntılı çalışılması
 • İlgili kurumlarla çalışmalar
 • Sistem tasarımı ve yerleşim optimizasyonu
 • İleri finansal çalışmalar

3. Güneş Radyasyonu Ölçümü:
Geleneksel PV teknolojisi toplam güneş radyasyonu, güneş termik ve odaklayıcılı PV teknolojileri ise direk güneş radyasyonu kullanmaktadır. Güneş güç santrallarından üretilecek olan enerji miktarı radyasyon ile doğrudan orantılı olduğundan dolayı sahadaki güneş radyasyonunun doğru bir şekilde ortaya konulması santral planlanması ve geliştirilmesi açısından gerekli olmaktadır. Bununla birlikte, toplam güneş radyasyonu daha çok ölçülmesine rağmen direk güneş radyasyonu ile ilgili ölçümler daha az bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle güneş termal santrallarının yapılması planlanan sahalarda kalifiye ölçümlerin alınması gerekmektedir.

Güneş santralı kurmak amacıyla güneş radyasyonu ölçümü yapmak sadece radyasyon değerlerinin ölçümü ile sınırlı değildir. Güneş santrallarının planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesini etkileyen diğer meteorolojik parametrelerin de ilave olarak ölçülmesi gerekmektedir.

Güneş enerjisi uygulamaları için yapılacak ölçüm sisteminin içerisinde ölçülmesi gereken meteorolojik parametreler, ölçümün konfigürasyonu, teknik özellikleri, saha hazırlanması, belgelendirme ve işletilmesi konuları en iyi proje geliştirme ve proje finansmanı için önemlidir. Ölçüm cihazları Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan Meteorolojik Aletler ve Gözlem Yöntemleri Kılavuzu’nda belirtilen karakteristikleri sağlamak durumundadır.

4. Güneş Ölçümü Ana Özellikleri:
Ölçüm istasyonu güneş gücü beslemeli olarak uzaktan erişimi ve veri aktarımını desteklemelidir. Planlanan tesis tipine göre santral işletiminde kullanılacak radyasyon tipi için güvenilir radyasyon verilerini ölçecek özel ve sofistike ölçümler yapılabilmelidir. Dönen gölge bandı bu tip bir özelliktir ve sertifiye güvenilirlikte proje geliştirilmesi için gereksinimleri karşılamada kullanılabilmektedir.

Ölçümü yapılan parametrelerin daha sonra bazı düzeltmelere tabi tutulabilmesi için ham verilerin saklanmasına ve diğer ölçüm parametreleri ile birlikte değerlendirilebilmesine imkân tanınmalıdır. Bu işlemler verinin güvenilirliğini artırmaktadır..

Güneş radyasyonu ölçüm istasyonu aşağıda verilen parametreleri ölçebilmeli ve kayıtlarını tutabilmelidir;

 • Toplam yatay radyasyon (GHI)
 • Difüz yatay radyasyon (DHI)
 • Direkt normal radyasyon (DNI)
 • Çevre sıcaklığı
 • Bağıl nem
 • Rüzgar hızı
 • Rüzgar yönü

Güneş ölçüm istasyonu yukarda verilen parametrelerin yanı sıra gerektiğinde barometrik basınç ve yağmur miktarları gibi ilave parametrelerin ölçümü için uygun ve gerekli ekipmanlarla birlikte taşıma, kurulum ve bakımı kolay olmalıdır.

Güneş ölçüm istasyonu

Güneş ölçüm istasyonu bünyesinde bulunan tüm ölçüm cihazları yetkili kurumlar tarafından kalibre edilmeli ve belgeleri saklanmalıdır.

Güneş ve diğer meteorolojik parametrelerin birlikte ölçümü